Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky
neváhajte nás kontaktovať

Čo je propán?

Propán je nasýtený uhľovodík, tretí člen homologického radu alkánov. Za normálnych
podmienok je to bezfarebný horľavý plyn bez zápachu. Je ťažší (1,55-krát) ako
vzduch, dá sa však jednoducho skvapalniť a udržať v kvapalnom stave a nie
príliš vysokým tlakom. V zmesi so vzduchom obsahujúcej 2,1 až 9,5 %
propánu, ľahko exploduje. Je súčasťou bežne používanej vykurovacej
zmesi uhľovodíkov označovanej ako propán-bután.

Molekulová hodnota: 44,0962g/mol
Teplota topenia: -187,7 °C
Teplota varu: -42,7 °C
Hustota: 1,83kg/m³ (plyn)
Teplota vzplanutia: -104 °C
Teplota samovznietenia: 493 °C – 604 °C

Čo je propán-bután?

Propán-bután je skvapalnená zmes propánu a butánu.
Používa sa ako palivo, samostatne, alebo ako významná
časť skvapalneného ropného plynu (LPG).

Za normálnych podmienok je propán-bután plyn,
ale pomerne jednoducho je ho možné ochladením
alebo stlačením previesť do kvapalného stavu. V kvapalnom
stave zaberá iba 1/260 svojho plynného objemu.

Získava sa pri spracovaní ropy a zemného plynu. Je skupinou uhľovodíkových
plynov s troma až štyrmi atómami uhlíkov v molekule. Výhodou propánu a butánu je, že už pri
malom zvýšení tlaku sa jej skupenstvo z plynnej zmesi mení na kvapalnú, a preto dochádza k
veľkému zmenšeniu objemu, a to asi 260 krát. To je dôvodom uskladnenia vysokej tepelnej
kapacity v malom a dostupnom obale.

Propán-bután je skvapalnená zmes propánu a butánu. Je to ušľachtilý plyn, ktorý vzniká v
rafinériách ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. Je to ľahká plynná frakcia, ktorá je
skvapalňovaná chladením. Tento skvapalnený plyn má skutočne vysokú úžitkovú
hodnotu a dokáže nahradiť iné druhy energií.

Ekologický prínos propán-butánu

Propán-bután je svojimi vlastnosťami šetrný k životnému prostrediu, pretože na rozdiel od dreva,
dreveného uhlia a uhlia, neprodukuje dym, špinu a prach. Preto tento novodobý druh energie
veľmi rýchlo nahrádza iné varianty. Jeho využiteľnosť je rozsiahla.

Výhody

Čistá energia

Propán-bután horí bez exhalátov, neprodukuje jedovaté plyny, nerozpustné sadze, alebo dym. Propán- bután neohrozuje
pôdu a ani spodné vody, pretože je netoxický a môže byť použitý v oblastiach s ochranou vôd. Ideálny zdroj energie.
Propán-bután je čistý, inovatívny a okamžite použiteľný zdroj energie, ktorý je možné spustiť za pár sekúnd, preto
môže slúžiť aj ako ideálny záložný energetický zdroj. Nezávislosť. Buďte v dnešnej dobe nezávislý na energetickej
sieti svojich dodávateľov. Ušetrite drahé poplatky za pripojenie a dodávky zemného plynu.
Úspornosť Propán-bután Vám umožní kúriť, variť, grilovať, svietiť, chladiť, a dokonca aj vyrábať elektrickú energiu,
a tieto výhody môžete mať bez pripojenia elektriny alebo pripojenia do rozvodnej siete zemného plynu.

Pôvod?

U nás nakupujete plyn vyrobený v EU.